آگهی ها

لطفاً در قسمت درج شدن مهر روی اسناد محصلین توجه نمایید.

اسناد فارغان را امضاء نموده جهت تأیید مقام ریاست ارسال دارید.

 

انستیتوت تعلیمات مسلکی رفاه افغانستان © 2018 تمام حقوق محفوظ است.