اداره مؤسسه

ایمیل و پاسورد تانرا وارد نمایید و بعد از تأیید وارد سیستم خواهید شد.

ریاست مؤسسه مدیریت امور مالی مدیریت امور محصلین مدیریت امور تدریسی

ورود محصلین و استادان

ایمیل و پاسورد تانرا وارد نمایید و بعد از تأیید وارد سیستم خواهید شد.

ورود محصلین ورود استادان و کارمندان

ورود آمرین دیپارتمنت ها

ایمیل و پاسورد تانرا وارد نمایید و بعد از تأیید وارد سیستم خواهید شد.

آمریت دیپارتمنت کمپیوترساینس آمریت دیپارتمنت اداره تجارت